1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.mycityrent.pl jest prowadzony przez Clean Life Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Warszawa, 03-110, ul. Marchołta 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589280, REGON: 363144781 i NIP: PL5242788827.
1.2. Wypożyczalnia mieści się w Warszawie, przy ul. Marchołta 22A
1.3. Niniejszy regulamin jest udostępniany każdorazowo przy podpisywaniu Umowy
Najmu sprzętu i jest integralną częścią Umowy Najmu.
1.4. Klient ma ponadto następujące możliwości kontaktu ze sprzedawcą:
– poprzez niniejszy formularz kontaktowy;
– telefonicznie pod numerem telefonu: +48 731 111 458;
– poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: biuro@mycityrent.pl

2. Wypożyczenie

2.1. Aby wypożyczyć sprzęt należy dokonać jego wcześniejszej rezerwacji przez Internet z wykorzystaniem kalendarza rezerwacji na naszej stronie internetowej.
2.2. Przy odbiorze zamówionego przez Internet sprzętu, należy przedstawić 2 dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

2.3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta przygotowany sprzęt sportowy oraz dodatkowe akcesoria
wymienione w umowie, a także dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt
sportowy będący przedmiotem wypożyczenia oraz dodatkowe akcesoria są własnością wypożyczalni.

2.4. Sprzęt wypożyczyć może pełnoletni Klient, który podpisze regulamin, informacje dla najemcy, umowę i wpłaci
opłatę oraz ustaloną kaucję, zwrot sprzętu odbywa się na adres i w terminie wskazanym w umowie.

2.5. Sprzęt jest każdorazowo przed wypożyczeniem sprawdzany pod kątem technicznym przez wypożyczalnię. Klient
podpisując umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodny ze specyfikacją i w
dobrym stanie technicznym. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym. Klient
odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu, a wszelkie zastrzeżenia zgłosić w
momencie odebrania sprzętu.

3. CZAS NAJMU

3.1. Minimalny czas najmu to 1 doba (24 godziny). Doba liczona jest od daty i godziny wypożyczenia sprzętu. Dopuszcza się możliwość przekroczenia terminu zwrotu o maksymalnie dwie godziny. Po upływie tego czasu naliczona zostanie opłata za przedłużenie okresu wypożyczenia na kolejną dobę zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni. W przypadku weekendów minimalny czas najmu wynosi 3 doby – wówczas wypożyczamy sprzęt w piątki po południu a zwrot następuje w poniedziałek do południa. Zarówno wypożyczenie, jak zwrot sprzętu następuje w siedzibie Wypożyczalni, w ustalonych indywidualnie godzinach. Za porozumieniem obu stron możliwy jest odbiór i zwrot sprzętu w innym miejscu. Potwierdzeniem wypożyczenia sprzętu jest Umowa Najmu.

4. PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYPOŻYCZENIA

4.1. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia, Najemca musi uiścić odpowiadającą przedłużeniu kwotę wykorzystując funkcję płatności na stronie www.mycityrent.pl lub skontaktować się z Firmą Clean Life telefonicznie – przedłużenie będzie możliwe po pisemnym potwierdzeniu tego przez firmę  i przelaniu przez Najemcę należności za kolejny okres.
4.2. Za każdy dzień nieuzgodnionej z Wynajmującym zwłoki w zwrocie przedmiotu pobiera się opłatę, jak za wypożyczenie na jeden dzień, podwyższoną o 100%.

4.3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidywalnej i niezawinionej przeszkody uniemożliwiającej realizację zamówienia. W takim przypadku odstąpienie od umowy następuje za zwrotem przez Wynajmującego uiszczonej przez Najemcę wpłaty.

4.4. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia okresu najmu.

5. Opłaty

5.1. Należność za wypożyczenie oraz kaucja pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia. Kaucja podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu kaucja ulega zaliczeniu na poczet zwrotu kosztów naprawy.

5.2. Płatności można dokonać w następujący sposób:
A. przez Internet – korzystając z funkcji płatności na stronie internetowej www.mycityrent.pl,
B. osobiście – dokonując płatności gotówką przy odbiorze zamówionego sprzętu (możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
5.3. Płatności dokonuje się w polskich złotych.

5.4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Zwrot przedmiotu

6.1. Przedmiot wypożyczenia należy zwrócić czysty, w terminie oraz w niezmienionym stanie technicznym. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona zostaje opłata  50 zł za czyszczenie. W przypadku uszkodzenia przedmiotu przez Wypożyczającego, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy. W przypadku zniszczenia, trwałego zabrudzenia bądź utraty przedmiotu lub jego części w okresie wypożyczenia sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości tego przedmiotu, według cennika z Tabeli 1. Zwrotu wartości przedmiotu lub jego części, w przypadku jego utraty lub zniszczenia, a także zwrotu kosztów naprawy, w przypadku jego uszkodzenia, dokonuje się w polskich złotych, w ciągu jednego dnia od upływu okresu wypożyczenia przedmiotu.

Tabela 1 Cennik

1. Folia przeciwdeszczowa do wózka Baby Jogger GT2 / City Mini2 180,00 zł
2. Folia przeciwdeszczowa do wózka Baby Jogger TOUR2 160,00 zł
3. Śpiworek Baby Jogger 240,00 zł
4. Pałąk do wózka Baby Jogger GT2 / City Mini2 160,00 zł
5. Pałąk do wózka Baby Jogger TOUR2 140,00 zł
6. Torba transportowa do wózka Baby Jogger TOUR2 100,00 zł
7. Osłonka na pasy (wózek, fotelik) 25,00 / 1 szt.
8. Baza M dla fotelika Cybex Sirona M2 500,00 zł
9. Sczyszczenie wózka od kremu do opalania 50,00 zł

7. Reklamacje

7.1. Reklamacje można złożyć:
– poprzez niniejszy formularz kontaktowy sklepu internetowego;
– pod adresem pocztowym sprzedawcy: Clean Life Sp. z o.o. Warszawa, 03-110, ul. Marchołta 22;
– poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@mycityrent.pl;
7.2. Pełne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
– imię i nazwisko klienta,
– dane kontaktowe klienta (adres korespondencyjny, opcjonalnie, jeśli klient wyraża na to zgodę adres poczty elektronicznej, numer telefonu),
– numer paragonu/faktury,
– datę zakupu towaru przez klienta,
– opis towaru (model wózka lub innego produktu),
– szczegółowy opis wady towaru,
– oczekiwany przez klienta sposób załatwienia reklamacji.
7.3. Przesłane drogą elektroniczną przez sprzedawcę potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oznacza, że skutecznie ono dotarło i zostało przez sprzedawcę zarejestrowane.

7.4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację zgodnie z określonymi powyżej przepisami obowiązującego prawa i poinformuje klienta o wyniku jej rozpatrzenia.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRZĘT

8.1. Najemca na podstawie podpisanej Umowy Najmu ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt, w tym za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczalnia wraz ze sprzętem udostępnia instrukcję, z którą Najemca zobowiązuje się zapoznać. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za normalną, zgodną z instrukcją eksploatację sprzętu.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych klientów korzystających ze sklepu internetowego jest sprzedawca: Clean Life Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Warszawa, 03-110, ul. Marchołta 22.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązek informacyjny zawarte są w Polityce Prywatności.

10. Polityka prywatności

10.1. Clean Life Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez firmę Clean Life Sp. z o.o. dla celów umożliwiających klientowi korzystania ze strony www.mycityrent.pl jak również w celu skontaktowania się z klientem bądź przesłania mu informacji o nowych produktach w ofercie.
10.2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.